Rechtsstaat (5) – antw.

Vragen  blz. 36

 1. a. De vraag onder de begincase is: Zijn er gevallen waarin het juist goed is dat negatieve informatie over personen online vindbaar blijft?

Voorbeelduitwerking:

Ja, bij informatie die in het algemeen belang is. Bijvoorbeeld bij mensen die een gevaar vormen voor de maatschappij of bij mensen in publieke functies die ernstige fouten hebben gemaakt.

Denk aan voorvluchtige zedendelinquenten, oplichters of aan een politicus die zich verkiesbaar stelt, maar vroeger banden had met zware criminelen.

Nee, iedereen heeft na het uitzitten van zijn straf recht op privacy en een nieuwe start, ook zware misdadigers.

 1. Het strafrecht. Als bij de online-informatie sprake is van smaad, laster, beledigingen of discriminatie.

Het privaatrecht. Het conflict tussen Mario Costeja en Google was een civiele zaak.

 

 1. Voorbeelduitwerking:

–      De werkgever van je bijbaan betaalt je loon niet uit.

–      Je meent dat je onterecht gezakt bent voor een examen.

–      Een webshop levert na betaling de kaartjes voor een popconcert niet.

 

 1. Voorbeelduitwerking:

Er zijn twee jachten tegen elkaar gebotst. Beide partijen hebben veel schade, maar de schuldvraag blijft onbeantwoord. De ene partij begint een bodemprocedure om de schade vergoed te krijgen van de andere partij.

Een bodemprocedure is de volledige behandeling van een zaak, in tegenstelling tot de voorlopige afdoening bij een kort geding. Als je het niet eens bent met de uitkomst in een bodemprocedure ga je in hoger beroep, bij een kort geding start je een bodemprocedure en begin je weer van voor af aan.

 

 1. Bezwaar maken bij dezelfde instantie en wanneer dat niets uithaalt in beroep gaan bij een hogere instantie.

–      Het geschil voorleggen aan een onafhankelijke rechter.

 

 1. De rechtspersonen zijn Consumentenclaim en de telefoonbedrijven Tele2, Vodafone en T-Mobile.

 

 1. Bestuursrecht, want voor de bouw van de mast is een vergunning nodig van de overheid.

Als een omgevingsvergunning voor het plaatsen van de mast niet nodig is, kunnen omwonenden de civiele rechter vragen om de provider (als vergunninghouder) een bouwstop op te leggen, vanwege hinder.

 

 1. a. Oranjes: rust, privacy, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Associated Press: publicatievrijheid, winst maken.

Krantenlezers: actueel en interessant nieuwsaanbod, aansprekende foto’s.

In eerste instantie is er vooral een belangentegenstelling tussen de Oranjes en AP.

In juni 2014 veroordeelde de rechtbank tijdschrift Nieuwe Revu. Het blad had foto’s van een hockeyende prinses Amalia geplaatst. De rechter oordeelde dat Nieuwe Revu de foto’s onmiddellijk van zijn website moest halen en 1.000 euro smartengeld aan de prinses moest betalen.

 1. Om de publicatie van de vier foto’s te voorkomen, hadden ze belang bij een snelle uitspraak.

 

 

8    WELK RECHTSGEBIED?  blz. 37

 

Situatie Soort recht
1.     De familie Ganzevoort vraagt een vergunning voor de bouw van een garage aan. bestuursrecht
2.     Je krijgt een bekeuring omdat je te hard rijdt op je scooter. strafrecht
3.     Joan (18) mag gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. staatsrecht
4.     Karin wil van haar groothandel in kinderkleding een bv maken. ondernemingsrecht
5.     Na twee jaar samenwonen gaan Johan en Fatima met elkaar trouwen. personen- en familierecht
6.     Voor je vakantiebaantje onderteken je een arbeidsovereenkomst. vermogensrecht
7.     De rechter praat met een kind van gescheiden ouders over een omgangsregeling. personen- en familierecht
8.     Twee schuldeisers vragen samen het faillissement van een bedrijf aan. vermogensrecht/ondernemingsrecht
9.     De FIOD controleert de boekhouding van een frauderende zakenman. strafrecht

 

 

9    IN HET NIEUWS  blz. 37

 

 1. Onder het privaatrecht. Sonnemans heeft een conflict met verzekeraar Achmea.
 2. Dan kan Sonnemans nog in cassatie bij de Hoge Raad.
 3. Eigen antwoord leerling.

Situatie juli 2017: het hoger beroep van Sonnemans loopt nog.

Bekijk het vonnis van het kort geding op themasvwo.nl/sonnemans.

 

 

10   OP DE STOEL VAN DE RECHTER  blz. 38

 

Werkwijze

 1. De bedoeling van deze opdracht is dat de leerlingen in deze beide waargebeurde zaken zelfstandig tot een vonnis komen.
 2. Laat de leerlingen zo feitelijk mogelijk kijken naar wat er is gebeurd.
 3. Vervolgens beoordelen ze de belangen van beide partijen.
 4. Hierna beslissen de leerlingen wie het recht aan zijn kant heeft.
 5. Uiteindelijk komen ze met een vonnis en een duidelijke motivatie.
 6. Ten slotte vertelt u wat de echte rechter in beide zaken heeft beslist.

 

Eerste zaak: het spiraaltje

De rechter heeft de vrouw in het gelijk gesteld. De arts is zowel aansprakelijk gesteld voor de inkomstenderving als de kosten voor de verzorging en opvoeding van het kind gedurende de minderjarigheid. Het gaat hierbij uiteraard om een zeer groot bedrag. Artsen zijn hiertegen verzekerd.

 

Tweede zaak: de relatiegeschenken

De rechter heeft de firma Van Hooff in het gelijk gesteld op grond van de leveringsvoorwaarden. Daarin staat dat de klant ook bij niet-tijdige levering moet betalen. De rest doet daarbij eigenlijk verder niet ter zake.

Binnen het recht worden consumenten, huurders en werknemers sterk beschermd. Zij zijn de zwakkere partij tegenover het gespecialiseerde bedrijf met alle kennis en ‘trucs’.

 

 

11    een kort geding beginnen  blz. 39

 

1. bezwaar 6. bouwvergunning
2. uitgesteld 7. bestuursrechter/rechtbank
3. beslissing 8. voorlopige voorziening (vergelijkbaar met kort geding)
4. bezwaar(schrift) 9. bestuursrechter/rechtbank
5. belangen    

 

 

12   IN HET NIEUWS  blz. 39

 

 1. De hoofdregel in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) is dat je eerst bezwaar maakt bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
 2. De exploitanten van de bierfiets zijn de eiser, de gemeente Amsterdam is de gedaagde.
 3. Het bestuursrecht: de overheid neemt een beslissing om de verkeersveiligheid en openbare orde te bevorderen.
 4. Het legaliteitsbeginsel, dat voorschrijft dat iemands vrijheid alleen ingeperkt mag worden als de rechtmatigheid van die beperking is vastgelegd in wetten.

Situatie juli 2017: het verbod is uitgesteld.